LA DIVERSITAT DE GÈNERE EN POSICIONS D’ALTA DIRECCIÓ

On són les ‘She-Os’?

Una visió integradora dels factors determinants en la vida personal i professional

Natàlia Cugueró-Escofet y Pere Suau-Sanchez

La diversitat de gènere en posicions d’alta direcció és un problema crític en molts sectors econòmics, ja que impedeix que la totalitat del talent estigui a disposició de les organitzacions. Les dones s’han incorporat progressivament a tots els àmbits professionals. De fet, aquest procés s’ha produït de manera gradual i actualment moltes dones ja ocupen posicions que havien estat tradicionalment ocupades només per homes. En paral·lel, els sistemes legals també han evolucionat cap al ple reconeixement dels drets laborals de les dones per crear sistemes que avancin cap a la inclusió i promoció de la igualtat efectiva.

Tot i així, les dones segueixen estant infrarepresentades en posicions de poder i decisió a les organitzacions. Una gran varietat d’aproximacions teòriques, des de la teoria de les organitzacions, sociològiques, psicològiques i econòmiques s’han ocupat d’explicar les potencials causes i possibles solucions per revertir aquesta tendència. Considerem que per avançar, cal un marc teòric que integri aquestes perspectives per aconseguir: 1) entendre la totalitat del cicle personal, acadèmic i professional; 2) mostrar quins són els factors clau determinants al llarg d’aquest cicle; i 3) estudiar en profunditat la importància relativa de cada determinant i les seves interaccions des de la perspectiva de la dona, els altres decisors i el context. Aquesta perspectiva teòrica permet abordar el problema, complex i multicausal, de manera més completa i amb una orientació pràctica.

PARAULES CLAU: direcció; diversitat de gènere; lideratge; governança; empoderament; She-Os

https://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero13/dossier/ncuguero-psuau.html

Oikonomics, Revista d’economia, empresa i societat
(N.º 13, maig de 2020) ISSN 2339-9546 Universitat Oberta de Catalunya
http://oikonomics.uoc.edu

Oikonomics
Dossier: «Gènere i empresa: cap a la igualtat real» coordinat per Laura Lamolla KristiansenNÚMERO 13 (MAIG 2020)